Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego CUZ SIGILLUM (Regulamin) ważny od 5 marca 2021r.

Sklep In­ter­ne­to­wy CUZ SI­GIL­LUM (Sklep In­ter­ne­to­wy) do­stęp­ny pod ad­re­sem https://​sklep.​si­gil­lum.pl i pro­wa­dzo­ny jest przez Pol­ską Wy­twór­nię Pa­pie­rów War­to­ścio­wych S.A. z sie­dzi­bą w War­sza­wie ul. San­gusz­ki 1, 00-222 War­sza­wa, wpi­sa­ną do Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go pod nu­me­rem KRS 0000062594, pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Re­jo­no­wy dla m.​st. War­sza­wy w War­sza­wie, XII Wy­dział Go­spo­dar­czy Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go - wy­so­kość ka­pi­ta­łu za­kła­do­we­go i wpła­co­ne­go: 130 650 380 zł.

 

Art.1 Definicje

Przez użyte w tre­ści Re­gu­la­mi­nu okre­śle­nia na­le­ży ro­zu­mieć:

 1. CUZ SI­GIL­LUM – Cen­trum Usług Za­ufa­nych Si­gil­lum, jed­nost­ka usłu­go­wa PWPW, świad­czą­ca nie­kwa­li­fi­ko­wa­ne i kwa­li­fi­ko­wa­ne usłu­gi za­ufa­nia. Kwa­li­fi­ko­wa­ne usłu­gi za­ufa­nia świad­czy w za­kre­sie wy­da­wa­nia kwa­li­fi­ko­wa­nych cer­ty­fi­ka­tów klu­cza pu­blicz­ne­go pod­pi­su elek­tro­nicz­ne­go i pie­czę­ci elek­tro­nicz­nej, zna­ko­wa­nia cza­sem, we­ry­fi­ko­wa­nia sta­tu­su cer­ty­fi­ka­tów w try­bie on-line, wa­li­da­cji da­nych oraz po­świad­cza­nia od­bio­ru i przed­ło­że­nia, w szcze­gól­no­ści zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem eIDAS oraz Usta­wą o usłu­gach za­ufa­nia oraz iden­ty­fi­ka­cji elek­tro­nicz­nej;
 2. Dział Re­kla­ma­cji – CUZ SI­GIL­LUM w War­sza­wie przy ul. Ro­dzin Hisz­pań­skich 6, 02-685;
 3. Dowód za­ku­pu – fak­tu­ra VAT, po­twier­dze­nie do­ko­na­nia prze­le­wu lub ich czy­tel­na kopia;
 4. Klient – osoba fi­zycz­na, osoba praw­na lub jed­nost­ka or­ga­ni­za­cyj­na nie­po­sia­da­ją­ca oso­bo­wo­ści praw­nej wska­za­na w za­mó­wie­niu i w fak­tu­rze VAT. Za Klien­ta uwa­ża­ny jest rów­nież Kon­su­ment, je­że­li speł­nia prze­słan­ki okre­ślo­ne w art. 1 pkt. 5 Re­gu­la­mi­nu;
 5. Kon­su­ment – osoba fi­zycz­na za­wie­ra­ją­ca z PWPW S.A. Umowę (zakup Pro­duk­tu) nie­zwią­za­ną bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią go­spo­dar­czą lub za­wo­do­wą o któ­rej mowa w art. 22 ko­dek­su cy­wil­ne­go lub związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o której mowa w art. 3855  kodeksu cywilnego;
 6. Konto Klienta – span style="font-weight:normal">dostępna po zalogowaniu prywatna podstrona sklepu internetowego służąca do składania zamówień na produkty, zawierająca dane na temat przeprowadzanych przez Klienta transakcji;
 7. Login - oznacza unikalny identyfikator klienta służący do identyfikacji Klienta w systemie sklepu internetowego wymagany wraz z Hasłem do zalogowania w Sklepie Internetowym;
 8. PWPW S.A. – Pol­ska Wy­twór­nia Pa­pie­rów War­to­ścio­wych S.A. z sie­dzi­bą w War­sza­wie ul. San­gusz­ki 1, 00-222 War­sza­wa, wpi­sa­ną do Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go pod nu­me­rem KRS 0000062594, pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Re­jo­no­wy dla m.​st. War­sza­wy w War­sza­wie, XII Wy­dział Go­spo­dar­czy Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go - wy­so­kość ka­pi­ta­łu za­kła­do­we­go i wpła­co­ne­go: 130 650 380 zł.; NIP 525-000-10-90;
 9. Re­gu­la­min – obo­wią­zu­ją­cy Re­gu­la­min Skle­pu In­ter­ne­to­we­go CUZ Sigillum wraz z za­łącz­ni­ka­mi;
 10. Umowa – umowa sprze­da­ży za­war­ta po­mię­dzy Klien­tem a PWPW S.A., pod­pi­sa­na elek­tro­nicz­nie bądź w Punk­cie Re­je­stra­cji;
 11. Pro­dukt – li­cen­cja do opro­gra­mo­wa­nia, usłu­ga lub przed­miot ma­te­rial­ny, wy­twa­rza­ny lub pro­du­ko­wa­ny przez PWPW S.A. lub przez inny pod­miot, łącz­nie z ory­gi­nal­nym opa­ko­wa­niem i wszyst­ki­mi ele­men­ta­mi jakie się w nim znaj­du­ją (np. in­struk­cja, płyta CD, czyt­nik kart), bę­dą­cy w ofer­cie Skle­pu In­ter­ne­to­we­go;
 12. Punkt Re­je­stra­cji – miej­sce, w któ­rym pro­wa­dzo­na jest ob­słu­ga Klien­ta przez CUZ SI­GIL­LUM w War­sza­wie przy ul. Ro­dzin Hisz­pań­skich 6, 02-685 lub przez au­to­ry­zo­wa­ne part­ner­skie Punk­ty Re­je­stra­cji CUZ SI­GIL­LUM wska­za­ne na stro­nie https://​si­gil­lum.​pl Klient skła­da za­mó­wie­nie do wy­bra­ne­go Punk­tu Re­je­stra­cji, w któ­rym re­ali­zo­wa­ne są ko­lej­ne kroki nie­zbęd­ne do fi­na­li­za­cji za­mó­wie­nia: we­ry­fi­ka­cja wy­ma­ga­nych do­ku­men­tów, pod­pi­sa­nie umowy, wy­sta­wie­nie cer­ty­fi­ka­tu oraz jego od­biór przez Klien­ta;
 13. Rejestracja Klienta – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu internetowego polegające na wypełnieniu formularza dostępnego w systemie Sklepu internetowego.
 14. Sklep internetowy – serwis internetowy działający pod adresem http://sklep.sigillum.pl prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
 15. Usta­wa o pra­wach kon­su­men­ta – usta­wa z dnia 30 maja 2014 r. o pra­wach kon­su­men­ta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287b).
 16. Za­mó­wie­nie – za­mó­wie­nie zło­żo­ne przez Klien­ta za po­śred­nic­twem for­mu­la­rza za­mó­wie­nia do­stęp­ne­go na stro­nie Skle­pu In­ter­ne­to­we­go;
Art.2 Postanowienia ogólne
 1. Re­gu­la­min okre­śla za­sa­dy do­ko­ny­wa­nia za­ku­pów przez Klien­ta w Skle­pie In­ter­ne­to­wym.
 2. Klient jest zo­bo­wią­za­ny do za­po­zna­nia się z tre­ścią ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu z za­strze­że­niem, że w przy­pad­ku okre­ślo­nym w art. 9 Klien­ta obo­wią­zy­wać bę­dzie Re­gu­la­min z dnia wpły­nię­cia zło­że­nia za­mó­wie­nia.
 3. Umowa sprze­da­ży za­wie­ra­na jest mię­dzy Klien­tem a PWPW S.A. Utrwa­le­nie, za­bez­pie­cze­nie i udo­stęp­nie­nie istot­nych po­sta­no­wień za­wie­ra­nej umowy na­stę­pu­je przez wy­dru­ko­wa­nie i prze­ka­za­nie Klien­to­wi wraz z prze­sył­ką fak­tu­ry VAT.
 4. Umowa sprze­da­ży za­wie­ra­na jest zgod­nie z pra­wem pol­skim.
 5. Sądem wła­ści­wym dla roz­pa­try­wa­nia spo­rów wy­ni­ka­ją­cych z umowy sprze­da­ży jest:
  1. sąd wła­ści­wy dla miej­sca jej wy­ko­na­nia (zgod­nie z za­sa­da­mi okre­ślo­ny­mi w prze­pi­sach ko­dek­su po­stę­po­wa­nia cy­wil­ne­go), miejsca zamieszkania Konsumenta lub siedziby PWPW S.A. – w przy­pad­ku Klien­tów bę­dą­cych Kon­su­men­ta­mi;
  2. sąd wła­ści­wy dla sie­dzi­by PWPW S.A. – Klien­tów nie bę­dą­cych Kon­su­men­ta­mi.
Art.3 Rejestracja Klienta i jego konto
 1. Wa­run­kiem do­ko­na­nia za­ku­pów Pro­duk­tów bę­dą­cych w ofer­cie Skle­pu In­ter­ne­to­we­go jest re­je­stra­cja Klien­ta.
 2. Klient do­ko­nu­jąc re­je­stra­cji w Skle­pie In­ter­ne­to­wym za­kła­da konto, po­da­jąc dane wy­ma­ga­ne w for­mu­la­rzu.
 3. Login i hasło, za po­mo­cą któ­rych Klient bę­dzie się lo­go­wał na swoje konto, muszą być przez niego chro­nio­ne przed ich wy­ko­rzy­sta­niem przez osoby nie­upraw­nio­ne. Ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa su­ge­ru­je się, aby Klient zmie­niał hasło co trzy­dzie­ści (30) dni. Hasło musi skła­dać się z co naj­mniej 8 zna­ków, w tym co naj­mniej: 1 cyfry, małej i dużej li­te­ry oraz 1 znaku spe­cjal­ne­go.
 4. Klient po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za dzia­ła­nia spo­wo­do­wa­ne wy­ko­rzy­sta­niem lo­gi­nu i hasła przez osobę trze­cią. CUZ Si­gil­lum nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za prze­ka­za­nie hasła oso­bom nie­upraw­nio­nym.
 5. Klient zo­bo­wią­zu­je się nie­zwłocz­nie po­in­for­mo­wać Sklep In­ter­ne­to­wy o po­zy­ska­niu przez osobę trze­cią jego lo­gi­nu i hasła.
 6. Stro­na in­ter­ne­to­wa pod którą do­stęp­ny jest Sklep In­ter­ne­to­wy, pro­ces lo­go­wa­nia się Klien­ta do Skle­pu In­ter­ne­to­we­go, za­kła­da­nia konta Klien­ta, także do­ko­ny­wa­nia za­ku­pów, za­bez­pie­cza­na jest po­przez sto­so­wa­nie cer­ty­fi­ka­tu SSL.
 7. Klient po­sia­da­ją­cy konto, ma do­stęp do pro­fi­lu, w któ­rym może pod­glą­dać wy­sta­wio­ne cer­ty­fi­ka­ty, zmie­niać hasło lub dez­ak­ty­wo­wać konto.
 8. Klient po­sia­da moż­li­wość dez­ak­ty­wa­cji swo­je­go konta. Dez­ak­ty­wa­cja konta jest rów­no­znacz­na z za­blo­ko­wa­niem do­stę­pu do wszyst­kich da­nych i in­for­ma­cji o za­ku­pio­nych pro­duk­tach w skle­pie CUZ Si­gil­lum. Dez­ak­ty­wa­cja konta nie po­wo­du­je usu­nię­cia da­nych z sys­te­mów PWPW S.A. W tym celu na­le­ży zło­żyć wnio­sek o usu­nię­cie da­nych, po­przez skon­tak­to­wa­nie się z In­fo­li­nią CUZ Si­gil­lum, dzwo­niąc pod numer (+48) 22 464 79 79 czyn­ny w dni po­wsze­dnie od po­nie­dział­ku do piąt­ku w go­dzi­nach 7-16:30, lub ma­ilo­wo si­gil­lum@​pwpw.​pl
Art.4 Ceny i płatności
 1. Wszyst­kie ceny po­da­wa­ne są w zło­tych pol­skich, za­wie­ra­ją po­da­tek to­wa­rów i usług oraz inne na­leż­no­ści o cha­rak­te­rze pu­blicz­no­praw­nym (np. cło, ak­cy­za itp.). Cena po­da­na przy każ­dym Pro­duk­cie jest wią­żą­ca w chwi­li zło­że­nia przez Klien­ta za­mó­wie­nia. Cena Pro­duk­tu może być cza­so­wo ob­ni­żo­na z uwagi na pro­wa­dzo­ne przez PWPW S.A. okre­so­we dzia­ła­nia pro­mo­cyj­ne.
 2. For­ma­mi płat­no­ści w Skle­pie In­ter­ne­to­wym są:
  1. płat­ność wy­ko­na­na za po­mo­cą elek­tro­nicz­ne­go sys­te­mu płatności, obsługiwanego przez zewnętrznego dostawcę usług, z którym PWPW S.A. zawarło stosowną umowę;
  2. płat­ność na pod­sta­wie fak­tu­ry z od­ro­czo­nym ter­mi­nem płat­no­ści (forma do­stęp­na dla Osób Praw­nych, Or­ga­nów Ad­mi­ni­stra­cji Pu­blicz­nej oraz dla wszyst­kich pod­mio­tów ko­mer­cyj­nych);
  3. w przy­pad­ku roz­li­czeń zwią­za­nych z wy­da­wa­niem cer­ty­fi­ka­tów w celu świad­cze­nia usług, pod­mio­ty wska­za­ne wyżej w ust. 2 lit. b) nie do­ko­nu­ją płat­no­ści w Skle­pie In­ter­ne­to­wym, a roz­li­cze­nia do­ko­ny­wa­ne są z dołu, z od­ro­czo­nym ter­mi­nem płat­no­ści.
 3. PWPW S.A. za­strze­ga sobie prawo do zmia­ny cen, wpro­wa­dza­nia, no­wych i wy­co­fy­wa­nia Pro­duk­tów znaj­du­ją­cych się w ofer­cie, prze­pro­wa­dza­nia i od­wo­ły­wa­nia akcji pro­mo­cyj­nych bądź wpro­wa­dza­nia w nich zmian – z za­cho­wa­niem praw na­by­tych Klien­ta.
Art.5 Realizacja złożonych zamówień
 1. Re­ali­za­cja przy­ję­te­go za­mó­wie­nia roz­po­czy­na się po za­re­je­stro­wa­niu płat­no­ści lub, w przy­pad­ku pod­mio­tów upraw­nio­nych do płat­no­ści na pod­sta­wie fak­tu­ry z od­ro­czo­nym ter­mi­nem płat­no­ści, po wpły­nię­ciu za­mó­wie­nia do wy­bra­ne­go Punk­tu Re­je­stra­cji.
 2. W przy­pad­ku sprze­da­ży do­stę­pu do Pro­duk­tów, na pod­sta­wie któ­rych prze­ka­zy­wa­ny jest Cer­ty­fi­kat, Klient musi po­ja­wić się w Punk­cie Re­je­stra­cji, po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się przez pra­cow­ni­ka ta­kie­go punk­tu z Klien­tem, w celu pod­pi­sa­nia umowy ra­mo­wej. Klient obo­wią­za­ny jest po­sia­dać dowód toż­sa­mo­ści (dowód osobisty lub pasz­port), zgod­ny z da­ny­mi wy­ge­ne­ro­wa­ny­mi w za­mó­wie­niu. Pod­pi­sa­na umowa ra­mo­wa sta­no­wi pod­sta­wę do re­ali­za­cji ko­lej­nych za­mó­wień.
 3. Klient chcąc zamówić poprzez zdalny proces nowy podpis kwalifikowany o niezmienionych danych, potwierdza złożenie zamówienia składając podpis ważnym certyfikatem kwalifikowanym wydanym przez CUZ Sigillum, co równoznaczne jest z zawarciem nowej umowy z CUZ SIGILLUM.
 4. Klient ma moż­li­wość anu­lo­wa­nia za­mó­wie­nia do mo­men­tu do­ko­na­nia płat­no­ści.
Art.6 Zawieranie umów z Konsumentami

W celu wydania certyfikatu w Punkcie Rejestracji:

 1. Cer­ty­fi­kat wgry­wa­ny jest na kartę przy obec­no­ści Klien­ta i wy­da­wa­ny Klien­to­wi.
 2. Stro­ny pod­pi­su­ją umowę sub­skry­benc­ką.
 3. Klient otrzy­mu­je pro­to­kół po­twier­dza­ją­cy wy­da­nie cer­ty­fi­ka­tu oraz kom­po­nen­tów tech­nicznych.
 4. Klient otrzy­mu­je ra­port po­ka­zu­ją­cy jakie dane znaj­du­ją się w cer­ty­fi­ka­cie, któ­re­go zgod­ność po­twier­dza.
 5. Z chwi­lą pod­pi­sa­nia umowy i po­twier­dze­nia toż­sa­mo­ści przez In­spek­to­rów zo­sta­je wy­sta­wio­ny cer­ty­fi­kat dla Klien­ta.
 6. Dane Klien­ta mogą być zmie­nio­ne po pod­pi­sa­niu umowy, lecz przed wy­ko­na­niem pro­ce­su potwier­dze­nia toż­sa­mo­ści Klien­ta przez In­spek­to­rów.
 7. Z chwi­lą za­war­cia umowy ra­mo­wej w Punk­cie Re­je­stra­cji na­stę­pu­je re­ali­za­cja za­mó­wie­nia.

W celu wydania certyfikatu w procesie zdalnego odnowienia:

 1. Konsument instaluje certyfikat na swojej karcie.
 2. CUZ Sigillum wystawia nowy certyfikat z tymi samymi danymi jak certyfikat odnawiany. Certyfikat jest umieszczany na koncie Konsumenta.
 3. Konsument zapoznaje się z wyświetloną umową subskrybencką, zaznacza zgody i oświadczenia pod umową i zawiera ją z PWPW S.A. poprzez użycie swojego dotychczasowego, ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
 4. Konsument potwierdza dane, które mają znaleźć się w nowym certyfikacie.
 5. Konsument loguje się na swoje konto i rozpoczyna proces odnowienia certyfikatu.
 6. Uprzednie zawarcie umowy ramowej w Punkcie Rejestracji oraz umowy subskrybenckiej umożliwia zlecenie odnowienia certyfikatu w procesie zdalnym. Odnowienie może zlecić przedstawiciel Klienta niebędącego Konsumentem lub Konsument będący równocześnie Klientem.
Art.7 Zawieranie umów z Klientami niebędącymi Konsumentami w celu utworzenia konta dla ich pracowników
 1. W celu za­ło­że­nia konta, przed­sta­wi­ciel pod­mio­tu za­kła­da konto w sys­te­mie Skle­pu In­ter­ne­to­we­go, sta­jąc się jego ad­mi­ni­stra­to­rem.
 2. Osoba o któ­rej mowa w ust. 1 wpro­wa­dza w sys­te­mie dane do umowy ra­mo­wej po­da­jąc dane or­ga­ni­za­cji jaką re­pre­zen­tu­je, zgod­nie z wy­ma­ga­nia­mi for­mu­la­rza, wska­zu­jąc m.in. dane osób upraw­nio­nych do re­pre­zen­ta­cji, które będą pod­pi­sy­wać umowę ra­mo­wą. Ad­mi­ni­stra­tor po­da­je rów­nież dane osób upo­waż­nio­nych do skła­da­nia za­mó­wień.
 3. Pod­pi­sa­nie umowy przez osoby upo­waż­nio­ne do dzia­ła­nia, wska­za­ne w od­po­wied­nich do­ku­men­tach re­je­stro­wych, bądź też dzia­ła­ją­cych na pod­sta­wie przed­sta­wio­nych sto­sow­nych peł­no­moc­nictw, od­by­wa się po uzgod­nie­niu ter­mi­nu z pra­cow­ni­kiem Punk­tu Re­je­stra­cji.
 4. Z chwi­lą wy­peł­nie­nia for­mu­la­rza na stro­nie Skle­pu In­ter­ne­to­we­go, Klient może skła­dać za­mó­wie­nia na Pro­duk­ty. Re­ali­za­cja za­mó­wień na­stą­pi po pod­pi­sa­niu umowy ra­mo­wej.
 5. Klient może wska­zać ko­niecz­ność umiesz­cze­nia da­nych or­ga­ni­za­cji (nazwa, NIP, adres) w cer­ty­fi­ka­tach wy­da­wa­nych swoim pra­cow­ni­kom.
 6. Klient skła­da­jąc za­mó­wie­nie może okre­ślić, że cer­ty­fi­kat jego pra­cow­ni­ka ma zo­stać umiesz­czo­ny w pu­blicz­nym re­po­zy­to­rium.
 7. Skła­da­jąc za­mó­wie­nia Klient po­da­je ad­re­sy email swo­ich pra­cow­ni­ków (pra­cow­ni­cy Klien­ta) w celu za­wia­do­mie­nia ich o ko­niecz­no­ści po­da­nia da­nych szcze­gó­ło­wych, nie­zbęd­nych do wy­sta­wie­nia cer­ty­fi­ka­tu.
 8. Z chwi­lą po­twier­dze­nia za­mia­ru do­stę­pu do usłu­gi po­przez klik­nię­cie linka w mailu, pra­cow­ni­cy Klien­ta otrzy­mu­ją do­stęp do konta za­ło­żo­ne­go au­to­ma­tycz­nie w sys­te­mie.
 9. Po otrzy­ma­niu do­stę­pu pra­cow­ni­cy Klien­ta po­da­ją dane nie­zbęd­ne do wy­sta­wie­nia cer­ty­fi­ka­tu.
 10. Pra­cow­nik Klien­ta po­twier­dza, że cer­ty­fi­kat ma zo­stać umiesz­czo­ny w pu­blicz­nym re­po­zy­to­rium, je­że­li Klient wy­ra­ził wcze­śniej taką wolę.
 11. Pra­cow­nik Punk­tu Re­je­stra­cji uzgad­nia z pra­cow­ni­kiem Klien­ta ter­min spo­tka­nia w Punk­cie Re­je­stra­cji celem pod­pi­sa­nia umowy w ra­mach umowy ra­mo­wej za­war­tej z Klien­tem.
 12. Z chwi­lą za­war­cia umowy wy­ko­naw­czej w Punk­cie Re­je­stra­cji na­stę­pu­je re­ali­za­cja za­mó­wie­nia i wy­da­nie cer­ty­fi­ka­tu pra­cow­ni­ko­wi Klien­ta.
 13. Dane pra­cow­ni­ka Klien­ta mogą być zmie­nio­ne po pod­pi­sa­niu umowy, lecz przed wy­ko­na­niem pro­ce­su po­twier­dze­nia toż­sa­mo­ści Klien­ta przez dwóch In­spek­to­rów w Punk­cie Re­je­stra­cji.
 14. Z chwi­lą pod­pi­sa­nia umowy i po­twier­dze­nia toż­sa­mo­ści przez In­spek­to­rów, ge­ne­ro­wa­na jest para klu­czy na no­śni­ku kryp­to­gra­ficz­nym na któ­rym wgra­ny zo­sta­nie cer­ty­fi­kat pod­pi­su.
 15. Pra­cow­nik Klien­ta otrzy­mu­je ra­port ze­sta­wia­ją­cy dane znaj­du­ją­ce się w Cer­ty­fi­ka­cie, któ­re­go zgod­ność Klient po­twier­dza.
 16. Pra­cow­nik Klien­ta otrzy­mu­je pro­to­kół po­twier­dza­ją­cy wy­da­nie cer­ty­fi­ka­tu, karty oraz kom­po­nen­tów tech­nicz­nych.
 17. Stro­ny pod­pi­su­ją umowę sub­skry­benc­ką.
 18. Cer­ty­fi­kat wgry­wa­ny jest na kartę przy obec­no­ści pra­cow­ni­ka Klien­ta i wy­da­wa­ny pra­cow­ni­ko­wi Klien­ta.
Art.8 Gwarancja na zamówione Produkty
 1. PWPW S.A. udzie­la Klien­to­wi gwa­ran­cji na za­ku­pio­ne kom­po­nen­ty (czyt­ni­ki, karty kryp­to­gra­ficz­ne).
 2. Gwa­ran­cja udzie­lo­na jest:
  1. na okres 24 mie­się­cy w przy­pad­ku, gdy Klient jest osobą fi­zycz­ną, osobą praw­ną lub jed­nost­ką or­ga­ni­za­cyj­ną nie po­sia­da­ją­cej oso­bo­wo­ści praw­nej pro­wa­dzą­cą dzia­łal­ność go­spo­dar­czą, albo
  2. na okres 24 mie­się­cy w przy­pad­ku Klien­tów ma­ją­cych sta­tus Kon­su­men­tów. Okres gwa­ran­cji li­czo­ny jest od daty otrzy­ma­nia Pro­duk­tów przez Klien­ta.
 3. Gwa­ran­cja re­ali­zo­wa­na jest zgod­nie z pro­ce­du­rą zgło­sze­nia re­kla­ma­cji okre­ślo­ną w art. 9 Re­gu­la­mi­nu.
Art.9 Procedura reklamacji
 1. Zgło­sze­nia re­kla­ma­cyj­ne można skła­dać:
  1. oso­bi­ście w jed­nym z Punk­tów Re­je­stra­cji. Lista punk­tów znaj­du­je się na stro­nie https://​si­gil­lum.​pl
  2. li­stow­nie na adres: ul. Ro­dzi­ny Hisz­pań­skich 6, 02-685 War­sza­wa, z do­pi­skiem „Re­kla­ma­cje”.
 2. Zgło­sze­nie re­kla­ma­cyj­ne jest re­je­stro­wa­ne w sys­te­mie de­dy­ko­wa­nym ob­słu­dze re­kla­ma­cji pod przy­pi­sa­nym nu­me­rem zgło­sze­nia, a po­twier­dze­nie przy­ję­cia zgło­sze­nia wraz z przy­pi­sa­nym nu­me­rem jest wy­sy­ła­ny na po­da­ny adres e-mail.
 3. Wa­run­kiem roz­pa­trze­nia zgła­sza­nej re­kla­ma­cji jest do­star­cze­nie przez klien­ta nie­zbęd­nych za­łącz­ni­ków sto­sow­nie do przed­mio­tu re­kla­ma­cji:
  1. for­mu­la­rza zgło­sze­nia re­kla­ma­cyj­ne­go,
  2. re­kla­mo­wa­nych kom­po­nen­tów.
 4. For­mu­larz zgło­sze­nia re­kla­ma­cyj­ne­go po­wi­nien za­wie­rać:
  1. nazwę firmy oraz imię i na­zwi­sko, adres e-mail, numer te­le­fo­nu, adres ko­re­spon­den­cyj­ny klien­ta,
  2. tytuł lub przed­miot re­kla­ma­cji,
  3. do­ku­ment po­twier­dza­ją­cy zakup re­kla­mo­wa­ne­go pro­duk­tu/usłu­gi (nr za­mó­wie­nia lub nr fak­tu­ry VAT); upraw­nie­nie do do­cho­dze­nia rosz­cze­nia w zgło­szo­nej wy­so­ko­ści w po­sta­ci np. fak­tu­ry lub po­twier­dze­nia zre­ali­zo­wa­nia za­mó­wie­nia,
  4. w przy­pad­ku zwro­tu wpła­ty prze­sła­nie wy­peł­nio­ne­go, pod­pi­sa­ne­go for­mu­la­rza zwro­tu,
  5. pod­pis klien­ta.
 5. W przy­pad­ku braku da­nych, o któ­rych mowa w ust. 4 po­wy­żej, Ze­spół Re­kla­ma­cji in­for­mu­je klien­ta te­le­fo­nicz­nie lub ma­ilo­wo o ko­niecz­no­ści ich uzu­peł­nie­nia.
 6. Klient jest zo­bo­wią­za­ny do uzu­peł­nie­nia bra­ku­ją­cych da­nych lub do do­star­cze­nia do­ku­men­tów w ter­mi­nie 14 dni ka­len­da­rzo­wych od dnia po­in­for­mo­wa­nia przez Ze­spół Re­kla­ma­cji o ko­niecz­no­ści uzu­peł­nie­nia nie­zbęd­nych wy­ma­ga­nych da­nych.
 7. Roz­pa­trze­nie re­kla­ma­cji zo­sta­je za­wie­szo­ne na okres 14 dni ka­len­da­rzo­wych do czasu uzu­peł­nie­nia przez klien­ta nie­zbęd­nych da­nych.
 8. Re­kla­ma­cja roz­pa­try­wa­na jest w ter­mi­nie 14 dni ka­len­da­rzo­wych od dnia przy­ję­cia jej przez Ze­spół Re­kla­ma­cji lub w ter­mi­nie 14 dni ka­len­da­rzo­wych od daty uzu­peł­nie­nia przez Klien­ta nie­zbęd­nych wy­ma­ga­nych da­nych lub do­ku­men­tów.
 9. Klient jest in­for­mo­wa­ny e-ma­ilo­wo lub te­le­fo­nicz­nie przez Ze­spół Re­kla­ma­cji o wy­ni­ku roz­pa­trze­nia re­kla­ma­cji.
 10. W przy­pad­ku nie­usto­sun­ko­wa­nia się przez Ze­spół Re­kla­ma­cji do zgło­szo­nej re­kla­ma­cji w ter­mi­nie wska­za­nym w ust. 7 po­wy­żej uważa się, że zo­sta­ła uzna­na zgod­nie z żą­da­niem klien­ta.
 11. Utra­ta gwa­ran­cji na­stę­pu­je w przy­pad­ku stwier­dze­nia:
  1. na­praw prze­pro­wa­dza­nych przez osoby nie­upraw­nio­ne, uszko­dze­nia lub znisz­cze­nia kom­po­nen­tów,
  2. uszko­dzeń me­cha­nicz­nych, che­micz­nych, ter­micz­nych pro­duk­tu po­wsta­łych z winy klien­ta (nie­wła­ści­we użyt­ko­wa­nie pro­duk­tu),
  3. uszko­dzeń pro­duk­tu wy­ni­kłych na sku­tek nie­wła­ści­we­go lub nie­zgod­ne­go z in­struk­cją użyt­ko­wa­nia, in­sta­la­cji, prze­cho­wy­wa­nia, kon­ser­wa­cji przed­mio­tu gwa­ran­cji.
 12. Gwa­ran­cji nie pod­le­ga­ją:
  1. przed­mio­ty gwa­ran­cji, któ­rych je­dy­ną wadą jest nie­kom­pa­ty­bil­ność;
  2. wady i uszko­dze­nia przed­mio­tu gwa­ran­cji po­wsta­łe wsku­tek siły wyż­szej (pożar, pio­run, po­wódź, nie­pra­wi­dło­we na­pię­cie za­si­la­nia, prze­pię­cie itp.).
 13. Kosz­ty na­praw nie­ob­ję­tych gwa­ran­cją, a także kosz­ty prze­glą­du w wy­ni­ku, któ­re­go stwier­dzo­no brak zgła­sza­nych uszko­dzeń, ob­cią­ża­ją Klien­ta.
Art.10 Odstąpienie od umowy
 1. Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy  z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która zawarła umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje w odniesieniu do umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa:
  1. świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana za wyraźną zgodą konsumenta lub osoby fizycznej o której mowa w ust. 1, która została poinformowana przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez CUZ Sigillum utraci prawo odstąpienia od umowy;
 3. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie PWPW S.A. oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie to może być złożone w formie pisemnej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  1. pisemnie na adres: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 00-222 Warszawa ul. Sanguszki 1.
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sigillum@pwpw.pl
 5. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Jeżeli przedmiotem umowy jest certyfikat podpisu lub certyfikat pieczęci, w przypadku odstąpienia od umowy certyfikat zostaje niezwłocznie unieważniony przez CUZ Sigillum.
 7. PWPW S.A. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności. PWPW S.A. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 do chwili otrzymania z powrotem Produktu  lub dostarczenia do PWPW S.A. dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument lub osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiła od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 00-222 Warszawa ul. Sanguszki 1 - przed upływem tego terminu.
 9. Konsument oraz osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. PWPW S.A. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, chyba że Konsument lub osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 wyraźnie zgodziła się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niej z żadnymi kosztami.
 11. Postanowienia niniejszego artykułu nie mają zastosowania do umów zawieranych z Klien­ta­mi niebędą­cy­mi Kon­su­men­ta­mi w celu utwo­rze­nia konta dla ich pra­cow­ni­ków określonych w art. 7 Regulaminu.
Art.11 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO PWPW S.A informuje, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych jest PWPW S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Sanguszki 1 (administrator).

Dane kontaktowe:

Z administratorem można się skontaktować: listownie: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, elektronicznie na adres: pwpw@pwpw.pl, telefonicznie: centrala 22 235 20 00.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@pwpw.pl lub pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Szczegółowe informacje dot. IOD znajdują się na stronie www.pwpw.pl w zakładce kontakt.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadnione interesy administratora:

Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia na świadczenie usług certyfikacyjnych przez Centrum Usług Zaufania Sigillum.

PWPW S.A. będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy
(art. 6 ust. 1, lit. b RODO), na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO) – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
z umowy, w celach analitycznych oraz statystycznych a także w celu nawiązania kontaktu po to, by mógł z Panią/Panem skontaktować się nasz przedstawiciel i umówić spotkanie oraz udzielić odpowiedzi na pytania. PWPW S.A. będzie informować o produktach i usługach, które oferuje na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art.6 ust 1 lit. a RODO).

Dane będą przetwarzane również w celu realizacji ustawowych obowiązków ciążących na administratorze w szczególności między innymi dotyczących obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rozliczeniowych przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową.

Dane osobowe konieczne do świadczenia usług zaufania o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej przetwarzane będą przez okres wymagany prawem tj. 20 lat. Okresy przetwarzania danych mogą być przedłużone w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

W zakresie jakim podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być przekazywane w szczególności:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków,
 • osobom upoważnionym przez administratora oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in.: podmiotom współpracującym z PWPW S.A. , w szczególności w zakresie:

- obsługi IT, usług serwisowych, usług prawniczych i audytorskich, płatności elektronicznych.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych ( tzw. prawo do bycia zapomnianym ), w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub iw inny sposób przetwarzane, nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych
  i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięci danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych osobowych nadrzędnych wobec interesów , praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do przenoszenia danych, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody lub na podstawie zawartej umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące (które dostarczyła administratorowi), oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Profilowanie

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe, administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje zautomatyzowanego profilowania (profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) oraz innych organizacji międzynarodowych.

Obowiązek i dobrowolność podania danych

Podanie Państwa danych jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy.

W sytuacji, w której nie podadzą Państwo danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie umowy i jej realizacja co oznacza, że gromadzenie danych dla tego celu jest konieczne, wynika z przepisów prawa i jest warunkiem zawarcia umowy.

Podanie danych osobowych w szczególności w celu realizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o rachunkowości, Ordynacji Podatkowej jest obowiązkowe.

Podanie danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu jest dobrowolne, ale niezbędne dla osiągnięcia wyżej podanych celów.

Art.12 Zmiany Regulaminu
 1. PWPW S.A. za­strze­ga sobie prawo do zmia­ny Re­gu­la­mi­nu, szczególnie z ważnych przyczyn jak zmiana obowiązujących przepisów prawa.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Klienta lub przez jego opubli­ko­wa­nie na stro­nie https://​si­gil­lum.​pl z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem wskazanym we wprowadzonych zmianach albo 14 dni po ich przekazaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony  Klient lub opublikowaniu na stronie https://​​si­gil­lum.​pl.
 4. W przypadku braku zgody Klienta na zmianę Regulaminu, jest on zobowiązany w ciągu 14 od daty ogłoszenia nowej wersji Regulaminu złożyć drogą elektroniczną lub pocztową stosowne oświadczenie, przed wejściem zmiany w życie i od tej daty zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Usług, w takim przypadku certyfikat podpisu lub certyfikat pieczęci zostaje niezwłocznie unieważniony przez CUZ Sigillum.
 5. Zmiany nie mające wpływu na sytuację Klientów mogą wejść w życie niezwłocznie. Ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 6. Za­mó­wie­nia zło­żo­ne przed datą wpro­wa­dze­nia zmian do Re­gu­la­mi­nu są re­ali­zo­wa­ne na pod­sta­wie po­sta­no­wień Re­gu­la­mi­nu obo­wią­zu­ją­cych w dniu zło­że­nia za­mó­wie­nia.
Art.13 Postanowienia końcowe
 1. We wszel­kich spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szym Re­gu­la­mi­nie mają za­sto­so­wa­nie od­po­wied­nie prze­pi­sy prawa pol­skie­go, w szcze­gól­no­ści prze­pi­sy ko­dek­su cy­wil­ne­go i Usta­wy o pra­wach kon­su­men­tów.
 2. Pro­duk­ty pre­zen­to­wa­ne na stro­nach Skle­pu In­ter­ne­to­we­go nie sta­no­wią ofer­ty w ro­zu­mie­niu ko­dek­su cy­wil­ne­go, a je­dy­nie są za­pro­sze­niem do zło­że­nia ofer­ty.
 3. Ni­niej­szy Re­gu­la­min obo­wią­zu­je od dnia 5 marca 2021 r.
 4. Poprzednio obowiązujące Regulaminy dostępne są na stronie https://sigillum.pl/pliki