Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego CUZ SIGILLUM (Regulamin)

 

Sklep Internetowy CUZ SIGILLUM (Sklep Internetowy) dostępny jest pod adresem http://sklep.sigillum.pl i prowadzony jest przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062594, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 130 650 380 zł.

Art. 1

Definicje

Przez użyte w treści Regulaminu określenia należy rozumieć:

 1. PWPW S.A. – Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062594, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 130 650 380 zł.; NIP 525-000-10-90;
 2. CUZ SIGILLUM – Centrum Usług Zaufanych Sigillum, jednostka usługowa PWPW, świadcząca niekwalifikowane i kwalifikowane usługi zaufania. Kwalifikowane usługi zaufania świadczy w zakresie wydawania kwalifikowanych certyfikatów klucza publicznego podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej, znakowania czasem, weryfikowania statusu certyfikatów w trybie on-line, walidacji danych oraz poświadczania odbioru i przedłożenia, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem eIDAS oraz Ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej;
 3. Regulamin – obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego wraz z załącznikami;
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT. Za Klienta uważany jest również Konsument, jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 1 pkt. 5 Regulaminu;
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z PWPW S.A. Umowę (zakup Produktu) niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową o której mowa w art. 22 1 kodeksu cywilnego;
 6. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a PWPW S.A., podpisana elektronicznie bądź w Punkcie Rejestracji;
 7. Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego;
 8. Produkt – licencja do oprogramowania, usługa lub przedmiot materialny, wytwarzany lub produkowany przez PWPW S.A. lub przez inny podmiot, łącznie z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują (np. instrukcja, płyta CD, czytnik kart), będący w ofercie Sklepu Internetowego;
 9. Dowód zakupu – faktura VAT, potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia;
 10. Punkt Rejestracji – miejsce, w którym prowadzona jest obsługa Klienta przez CUZ SIGILLUM w Warszawie przy ul. Rodzin Hiszpańskich 6, 02-685 lub przez autoryzowane partnerskie Punkty Rejestracji CUZ SIGILLUM wskazane na stronie https://sigillum.pl Klient składa zamówienie do wybranego Punktu Rejestracji, w którym realizowane są kolejne kroki niezbędne do finalizacji zamówienia: weryfikacja wymaganych dokumentów, podpisanie umowy, wystawienie certyfikatu oraz jego odbiór przez Klienta;
 11. Dział Reklamacji – CUZ SIGILLUM w Warszawie przy ul. Rodzin Hiszpańskich 6, 02-685;
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

Art. 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w art. 8 ust. 3 Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia wpłynięcia złożenia zamówienia.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a PWPW S.A. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest:
  1. sąd właściwy dla miejsca jej wykonania (zgodnie z zasadami określonymi w przepisach kodeksu postępowania cywilnego) – w przypadku Klientów będących Konsumentami;
  2. sąd właściwy dla siedziby PWPW S.A.– Klientów nie będących Konsumentami.

Art. 3

Rejestracja Klienta i jego konto

 1. Warunkiem dokonania zakupów Produktów będących w ofercie Sklepu Internetowego jest rejestracja Klienta.
 2. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym zakłada konto, podając dane wymagane w formularzu.
 3. Login i hasło, za pomocą których Klient będzie się logował na swoje konto, muszą być przez niego chronione przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione. Ze względów bezpieczeństwa sugeruje się, aby Klient zmieniał hasło co trzydzieści (30) dni. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej: 1 cyfry, małej i dużej litery oraz 1 znaku specjalnego.
 4. Klient ponosi odpowiedzialności za działania spowodowane wykorzystaniem loginu i hasła przez osobę trzecią. CUZ Sigillum nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie hasła osobom nieuprawnionym.
 5. Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Sklep Internetowy o pozyskaniu przez osobę trzecią jego loginu i hasła.
 6. Strona internetowa pod którą dostępny jest Sklep Internetowy, proces logowania się Klienta do Sklepu Internetowego, zakładania konta Klienta, także dokonywania zakupów, zabezpieczana jest poprzez stosowanie certyfikatu SSL.
 7. Klient posiadający konto, ma dostęp do profilu, w którym może podglądać wystawione certyfikaty, zmieniać hasło lub dezaktywować konto.
 8. Klient posiada możliwość dezaktywacji swojego konta. Dezaktywacja konta jest równoznaczna z zablokowaniem dostępu do wszystkich danych i informacji o zakupionych produktach w sklepie CUZ Sigillum. Dezaktywacja konta nie powoduje usunięcia danych z systemów PWPW S.A. W tym celu należy złożyć wniosek o usunięcie danych, poprzez skontaktowanie się z Infolinią CUZ Sigillum, dzwoniąc pod numer (+48) 22 464 79 79 czynny w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7-16:30, lub mailowo sigillum@pwpw.pl

Art. 4

Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, zawierają podatek towarów i usług oraz inne należności o charakterze publicznoprawnym (np. cło, akcyza itp.). Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena Produktu może być czasowo obniżona z uwagi na prowadzone przez PWPW S.A. okresowe działania promocyjne.
 2. Formami płatności w Sklepie Internetowym są:
  1. płatność wykonana za pomocą elektronicznego systemu Tpay (Krajowy Integrator Płatności S.A.). Forma dostępna jest dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą;
  2. płatność na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności (forma dostępna dla Osób Prawnych, Organów Administracji Publicznej oraz dla wszystkich podmiotów komercyjnych);
  3. W przypadku rozliczeń związanych z wydawaniem certyfikatów w celu świadczenia usług, podmioty wskazane wyżej w ust. 2 lit. b) nie dokonują płatności w Sklepie Internetowym, a rozliczenia dokonywane są z dołu, z odroczonym terminem płatności.
 3. PWPW S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian – z zachowaniem praw nabytych Klienta.

Art. 5

Realizacja złożonych zamówień

 1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się po zarejestrowaniu płatności lub, w przypadku podmiotów uprawnionych do płatności na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności, po wpłynięciu zamówienia do wybranego Punktu Rejestracji.
 2. W przypadku sprzedaży dostępu do Produktów, na podstawie których przekazywany jest Certyfikat, Klient musi pojawić się w Punkcie Rejestracji, po wcześniejszym skontaktowaniu się przez pracownika takiego punktu z Klientem, w celu podpisania umowy ramowej. Klient obowiązany jest posiadać dowód tożsamości (dowód lub paszport), zgodny z danymi wygenerowanymi w zamówieniu. Podpisana umowa ramowa stanowi podstawę do realizacji kolejnych zamówień.
 3. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu dokonania płatności.

Art. 6

Zawieranie umów z Konsumentami

  1. Z chwilą zawarcia umowy ramowej w Punkcie Rejestracji następuje realizacja zamówienia.
  2. Dane Klienta mogą być zmienione po podpisaniu umowy, lecz przed wykonaniem procesu potwierdzenia tożsamości Klienta przez Inspektorów.
  3. Z chwilą podpisania umowy i potwierdzenia tożsamości przez Inspektorów zostaje wystawiony certyfikat dla Klienta.
  4. Klient otrzymuje raport pokazujący jakie dane znajdują się w certyfikacie, którego zgodność potwierdza.
  5. Klient otrzymuje protokół potwierdzający wydanie certyfikatu oraz komponentów technicznych.
  6. Strony podpisują umowę subskrybencką.
  7. Certyfikat wgrywany jest na kartę przy obecności Klienta i wydawany Klientowi.

Art. 7

Zawieranie umów z Klientami niebędącymi Konsumentami w celu utworzenia konta dla ich pracowników

 1. W celu założenia konta, przedstawiciel podmiotu zakłada konto w systemie Sklepu Internetowego, stając się jego administratorem.
 2. Osoba o której mowa w ust. 1 wprowadza w systemie dane do umowy ramowej podając dane organizacji jaką reprezentuje, zgodnie z wymaganiami formularza, wskazując min. dane osób uprawnionych do reprezentacji, które będą podpisywać umowę ramową. Administrator podaje również dane osób upoważnionych do składania zamówień.
 3. Podpisanie umowy przez osoby upoważnione do działania, wskazane w odpowiednich dokumentach rejestrowych, bądź też działających na podstawie przedstawionych stosownych pełnomocnictw, odbywa się po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Punktu Rejestracji.
 4. Z chwilą wypełnienia formularza na stronie Sklepu Internetowego, Klient może składać zamówienia na Produkty. Realizacja zamówień nastąpi po podpisaniu umowy ramowej.
 5. Klient może wskazać konieczność umieszczenia danych organizacji (nazwa, NIP, adres) w certyfikatach wydawanych swoim pracownikom.
 6. Klient składając zamówienie może określić, że certyfikat jego pracownika ma zostać umieszczony w publicznym repozytorium.
 7. Składając zamówienia Klient podaje adresy email swoich pracowników (pracownicy Klienta) w celu zawiadomienia ich o konieczności podania danych szczegółowych, niezbędnych do wystawienia certyfikatu.
 8. Z chwilą potwierdzenia zamiaru dostępu do usługi poprzez kliknięcie linka w mailu, pracownicy Klienta otrzymują dostęp do konta założonego automatycznie w systemie.
 9. Po otrzymaniu dostępu pracownicy Klienta podają dane niezbędne do wystawienia certyfikatu.
 10. Pracownik Klienta potwierdza, że certyfikat ma zostać umieszczony w publicznym repozytorium, jeżeli Klient wyraził wcześniej taką wolę.
 11. Pracownik Punktu Rejestracji uzgadnia z pracownikiem Klienta termin spotkania w Punkcie Rejestracji celem podpisania umowy w ramach umowy ramowej zawartej z Klientem.
 12. Z chwilą zawarcia umowy wykonawczej w Punkcie Rejestracji następuje realizacja zamówienia i wydanie certyfikatu pracownikowi Klienta.
 13. Dane pracownika Klienta mogą być zmienione po podpisaniu umowy, lecz przed wykonaniem procesu potwierdzenia tożsamości Klienta przez dwóch Inspektorów w Punkcie Rejestracji.
 14. Z chwilą podpisania umowy i potwierdzenia tożsamości przez Inspektorów, generowana jest para kluczy na nośniku kryptograficznym na którym wgrany zostanie certyfikat podpisu.
 15. Pracownik Klienta otrzymuje raport zestawiający dane znajdujące się w Certyfikacie, którego zgodność Klient potwierdza.

 16. Pracownik Klienta otrzymuje protokół potwierdzający wydanie certyfikatu, karty oraz komponentów technicznych.
 17. Strony podpisują umowę subskrybencką.
 18. Certyfikat wgrywany jest na kartę przy obecności pracownika Klienta i wydawany pracownikowi Klienta.

Art. 8

Gwarancja na zamówione Produkty

 1. PWPW S.A. udziela Klientowi gwarancji na zakupione komponenty (czytniki, karty kryptograficzne).
 2. Gwarancja udzielona jest:
  1. na okres 24 miesięcy w przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą, albo
  2. na okres 24 miesięcy w przypadku Klientów mających status Konsumentów. Okres gwarancji liczony jest od daty otrzymania Produktów przez Klienta.
 3. Gwarancja realizowana jest zgodnie z procedurą zgłoszenia reklamacji określoną w art. 9 Regulaminu.

Art. 9

Procedura reklamacji

 1. Zgłoszenia reklamacyjne można składać:
 1. osobiście w jednym z Punktów Rejestracji. Lista punktów znajduje się na stronie https://sigillum.pl
 2. listownie na adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 6, 02-685 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacje”.
 1. Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji pod przypisanym numerem zgłoszenia, a potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z przypisanym numerem jest wysyłany na podany adres e-mail.
 2. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez klienta niezbędnych załączników stosownie do przedmiotu reklamacji:
 1. formularza zgłoszenia reklamacyjnego,
 2. reklamowanych komponentów.
 1. Formularz zgłoszenia reklamacyjnego powinien zawierać:
  1. nazwę firmy oraz imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny klienta,
  2. tytuł lub przedmiot reklamacji,
  3. dokument potwierdzający zakup reklamowanego produktu/usługi (nr zamówienia lub nr faktury VAT); uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia,
  4. w przypadku zwrotu wpłaty przesłanie wypełnionego, podpisanego formularza zwrotu,
  5. podpis klienta.
 2. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 4 powyżej, Zespół Reklamacji informuje klienta telefonicznie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia.
 3. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Zespół Reklamacji o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych.
 4. Rozpatrzenie reklamacji zostaje zawieszone na okres 14 dni kalendarzowych do czasu uzupełnienia przez klienta niezbędnych danych.
 5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Zespół Reklamacji lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.
 6. Klient jest informowany e-mailowo lub telefonicznie przez Zespół Reklamacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku nieustosunkowania się przez Zespół Reklamacji do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem klienta.
 8. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
  1. napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, uszkodzenia lub zniszczenia komponentów,
  2. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych produktu powstałych z winy klienta (niewłaściwe użytkowanie produktu),
  3. uszkodzeń produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji,
 9. Gwarancji nie podlegają:
  1. przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;
  2. wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.).
 10. Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.

Art. 10

Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO CUZ Sigillum informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa.
 2. PWPW S.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@pwpw.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. w celu informowania o produktach i usługach oferowanych przez PWPW S.A. - podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda w oparciu w o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. w celach analitycznych i statystycznych oraz dochodzenia roszczeń bądź ochrony praw Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług technicznych
  i organizacyjnych, którzy wspierają proces realizacji zakupu, w tym operatorom płatności elektronicznych, organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rozliczeniowych przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany
  z umową. Dane osobowe konieczne do świadczenia usług zaufania o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej przetwarzane będą przez okres wymagany prawem tj. 20 lat. Okresy przetwarzania danych mogą być przedłużone w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia
   i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, dane przetwarzane są do czasu wycofania tej zgody.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację zakupu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o produktach i usługach oferowanych przez PWPW S.A.
 7. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

Art. 11

Zmiany Regulaminu

 1. PWPW S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie https://sklep.sigillum.pl lub od daty przesłania ich na adresy e-mail Klientów.
 3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Art. 12

Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.
 2. Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2018 r.