E-Podpis

Najpopularniejszym produktem oferowanym przez Centrum Usług Zaufania Sigillum jest kwalifikowany certyfikat podpisu zgodny z Rozporządzeniem eIDAS. Certyfikat można wykorzystać do składania deklaracji w ZUS, wysyłania sprawozdań do KRS, zawierania (podpisywania) umów oraz udziału w aukcjach na elektronicznych platformach przetargowych, w tym JEDZ. Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można rejestrować dane w UODO, przesyłać dane do GIIF, a także kontaktować się z Urzędami Administracji Publicznej.

Zastosowanie

Zus PUE

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to narzędzie, które ułatwia dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z jego najważniejszych elementów jest portal PUE, dzięki któremu załatwisz większość spraw przez Internet. Platforma ta umożliwia:

 • wgląd do danych zgromadzonych w ZUS
 • przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych
 • składanie wniosków i otrzymywanie odpowiedzi
 • zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi z ZUS
 • umawianie się na wizyty w jednostce ZUS
 • otrzymywanie informacji o e-ZLA (zaświadczenia lekarskiego)

Certyfikat kwalifikowany wydany przez CUZ Sigillum umożliwia potwierdzenie tożsamości właściciela profilu PUE podczas uwierzytelniania (logowania) na stronie profilu.

E-DEKLARACJE

Podpisywanie i składanie sprawozdań finansowych, a także zawieranie (podpisywanie certyfikatem kwalifikowanym) umów oraz udział w aukcjach na elektronicznych platformach przetargowych. W oparciu o informacje zawarte na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy) przypominamy i jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wchodzącymi w życie w dniu 1 października 2018 r. (art. 45 ust. 1f – 1h, art. 49 ust. 7, art. 55 ust. 2a, art. 63c ust. 2a, 2b, art. 63k) oraz przepisem ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 86 ust. 1) sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Certyfikaty kwalifikowane Sigillum umożliwiają podpisywanie wysyłanych sprawozdań. Ponadto, dostarczane oprogramowanie ma przygotowany profil, który przyśpiesza złożenie podpisu.

E-AKTA

Od stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy, które mają za zadanie ułatwić przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców, przez co obniżą koszty związane z ich przechowywaniem. Przechowywane od tej pory akta w formie papierowej będzie można przechowywać elektronicznie. Do tego będzie niezbędny podpis elektroniczny. Podpis CUZ Sigillum jest kompatybilny z nowymi rozwiązaniami, dzięki czemu będzie można bez najmniejszego problemu podpisać akta i przechowywać je elektronicznie.

GIIF

Generalny Inspektor Informacji Finansowej – przesyłanie do GIIF podpisanych certyfikatem kwalifikowanym informacji o transakcjach finansowych.

e-URZĄD

E-Urząd – wykorzystywanie w kontakcie z urzędami oraz do komunikacji pomiędzy pracownikami innych jednostek w administracji publicznej. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, do takich celów można wykorzystać podpis elektroniczny zawierający certyfikat kwalifikowany. Przewagą jaką daje e-podpis nad profilem zaufanym jest moc prawna. Certyfikat kwalifikowany jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi odręcznemu. Certyfikat CUZ Sigillum jest w tym przypadku rozwiązaniem zapewaniającym zarówno bezpieczeństwo, jak i moc prawną podczas składania podpisu.

JEDZ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, który jest niezbędny przy udziale w zamówieniach publicznych. Wprowadzenie takiej formy dokumentu wynika z nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Stosowanie JEDZ obowiązuje od 18 kwietnia 2018 r. Do podpisywania JEDZ wymagane jest użycie certyfikatu kwalifikowanego, który dostarcza CUZ Sigillum.

PZP

Aukcje elektroniczne i przetargi – zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, która daje możliwość przeprowadzania przetargów i aukcji drogą elektroniczną, posiadając certyfikat CUZ Sigillum można stosować go w celu rejestracji i identyfikacji wykonawców występujących podczas aukcji lub przetargu. Tekst obwieszczenia wraz z tekstem jednolitym ustawy jest dostępny na stronie internetowego Dziennika Ustaw pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1986. Przypominamy również, że do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych z dniem 18 października 2018 r., których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, mają zastosowanie przepisy działu I rozdziału 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowiące o obowiązku składania ofert i porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

JPK

Jednolity Plik Kontrolny – to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego (przez bezpośredni eksport danych), który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK posiada układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie. JPK na żądanie obejmuje 6 struktur:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • faktury VAT – JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP

Więcej informacji na stronie https://www.finanse.mf.gov.pl.

KRS

KRS – podpisywanie i składanie sprawozdań finansowych, a także zawieranie (podpisywanie certyfikatem kwalifikowanym) umów oraz udział w aukcjach na elektronicznych platformach przetargowych.

W oparciu o informacje zawarte na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/) przypominamy i jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wchodzącymi w życie w dniu 1 października 2018 r. (art. 45 ust. 1f – 1h, art. 49 ust. 7, art. 55 ust. 2a, art. 63c ust. 2a, 2b, art. 63k) oraz przepisem ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 86 ust. 1) sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Certyfikaty kwalifikowane Sigillum umożliwiają podpisywanie wysyłanych sprawozdań.  Ponadto, dostarczane oprogramowanie ma przygotowany profil, który przyśpiesza złożenie podpisu.